Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Българо-швейцарска програма за сътрудничествоБългаро-швейцарската програма за сътрудничество възлиза на 76 млн. швейцарски франка, определени в периода 2009-2014 по силата на Рамково споразумение между двете страни. Програмата цели намаляването на икономическите и социалните различия в разширения Европейски съюз, както и в слаборазвитите райони в България. Всички проекти трябва да бъдат изпълнени до края на 2019.

Швейцария оказва помощ на България в сфери, в които страната е заявила, че има да наваксва в развитието си и където Швейцария може да предостави експертиза и опит. Тези области са: сигурност и правосъдие; подкрепа за гражданското общество; интеграция на малцинствата и уязвимите групи; околна среда и инфраструктура; подкрепа на частния сектор; изследвания и образование; подкрепа за двустранни партньорства.

Българо-швейцарската програма за сътрудничество: цифри и факти

България заема пето по размер на финансовата помощ място измежду 13-те страни, които получават подкрепа от Швейцария, след Полша, Румъния, Унгария и Чехия.

Програмата подкрепя 93 проекта и 22 докторанта и научни работници.

Всеки проект трябва да допринася към поне един от петте взаимосвързани приоритета на Програмата: подкрепа за икономическия растеж и подобряване условията на труд (12 % от общия бюджет); подобряване на социалната стабилност (17 %); подобряване на обществената сигурност (10 %); опазване на околната среда (48%); укрепване на гражданското общество (11 %) и подкрепа за разработване на проекти (2%).

Най-големият проект, финансиран по Българо-швейцарската програма за сътрудничество, е „Обезвреждане на излезли от употреба пестициди“, чийто бюджет е 23,4 млн. швейцарски франка (от които 19,9 млн. е швейцарският принос).

Най-големият брой подкрепени проекти (36) е във Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.

Публичните институции осигуряват 15 % съфинансиране, а неправителствените организации – 10 %.

 

Швейцарската подкрепа е организирана в 7 фонда и 4 проекта:

Тематичен фонд Сигурност подкрепя българските институции в усилията им за обществена сигурност, борбата с корупцията и организираната престъпност.

Тематичен фонд Научни изследвания е насочен към двустранния научен обмен и трансфер на знания.

Тематичен фонд Стипендии подпомага изследванията на български докторанти в швейцарски научни институти.

Тематичен фонд Партньорство поощрява обмена на опит между български институции и неправителствени организации с швейцарските им партньори.

Тематичен фонд Реформи, свързани с участието на гражданското общество е насочен към подкрепата на участието на гражданското общество в развитието на страната.

Тематичен фонд Подкрепа за социалното включване на роми и други уязвими групи – Програма ЗОВ (Здраве и образование за всички) обръща внимание основно на деца от ромски произход в предучилищна и ранна училищна възраст, като цели по-добрата им социализация, образование и интеграция за по-добри шансове за работа в бъдеще.

Проект Услуги по домовете насърчава извънболничната медицинска, както и социална, помощ, чрез която се подпомага живота на възрастни хора с хронични заболявания или трайна увреждания в домашни условия.

Тематичен фонд Въвеждане на принципите на дуалното обучение в българската образователна система (Проект ДОМИНО) подпомага реформата в системата на българското професионално обучение чрез разработването на модерно дуално образование, като използва българските традиции и най-добрия швейцарски и световен опит.

Проектът Обезвреждане на излезли от употреба пестициди е насочен към транспортирането и екологосъобразното унищожаване на остарели пестициди, складирани на много места в цялата страна.

Проектът Екологично събиране на опасни битови отпадъци въвежда устойчив модел на разделно събиране на опасни битови отпадъци в 22 общини, като в 5 от тях ще бъдат изградени пилотни центрове за временно събиране .

Проектът Зелени обществени поръчки подкрепя изработването на методологическа рамка за зелени обществени поръчки в България.

Проектът Модернизирани трамваи за София осигурява 28 ремонтирани трамвая от швейцарския град Базел, които ще пристигнат в столицата, и по този начин популяризира използването на обществения транспорт в София, водещ до по-малко задръствания и въглеродни емисии, както и до по-чист въздух.

Национално координационно звено към Министерски съвет отговоря за изпълнението на Българо-швейцарската програма в тясно сътрудничество с Швейцарски офис за сътрудничество, част от Посолството на Швейцария в София.

Повече информация на:
www.swisscontribution.bg
www.swisscontribution.ch/bulgaria