Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Практическо ръководство по дуално обучение

12 юни, 2019 Новини


По проекта ДОМИНО бе подготвено практическо ръководство за дуалното образование, което обобщава натрупания опит по българо-швейцарския проект, както и по  останалите пилотни проекти за дуалното обучение, изпълнявани в страната.

За първи път ръководството бе представено на втората национална конференция „Дуалното образование – път на възможностите“ на 12 юни в София.

Ръководството има за цел да подпомогне институции, училища и фирми при  организацията и осигуряването на качеството на дуалното професионално образование и обучение. В ръководството са отразени настъпилите законодателни промени в края на 2018, постигнати в резултат на широка обществена подкрепа.

СВАЛЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ОТ ТОЗИ ЛИНК

Ръководството засяга и аспектите на дуалното обучение, свързани с формалното училищно дуално професионално образование. То дава насоки за създаване на условия за устойчиво сътрудничество между училищата и бизнеса за качествено практическо обучение на учениците в реална работна среда и поставянето на ученика в центъра на образователния процес.

В България системата на дуалното обучение започна да се прилага от 2015 година чрез пилотни проекти. Най-всеобхватният  и  системно  значим  от  тези  проекти  е българо-швейцарският проект ДОМИНО, изпълняван в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество съвместно с Министерството на образованието и науката с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика  и Министерството на икономиката.