Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото

Дуалното образование в България: положителни резултати, но и все още предизвикателства пред професионалното образование

2 октомври, 2019 Новини


Дуалното образование има положителен ефект върху развитието на професионалното образование у нас. Това е изводът от изследване сред  фирми и професионални гимназии, участвали в проекта ДОМИНО за въвеждане на дуалното образование в България. Те възнамеряват да продължат участието си в дуалното образование, както и да развият допълнително сътрудничество с бизнеса. Въпреки положителните резултати дуалното образование в България все още е изправено пред редица трудности и препятствия и за двете страни – бизнес и училища. Тези предизвикателства са част от по-общата тревога за развитието на професионалното образование у нас.

Проучването на „Галъп интернешънъл“ включва изследване, проведено в периода юни – юли 2019 г., сред 104 фирми и 31 училища по ДОМИНО, 502 фирми и 153 училища извън проекта, както и 4 фокус групи с ученици от професионални гимназии и родителите им. Проучването е направено с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество в края на петгодишния проект ДОМИНО (2015-2019). В рамките на проекта близо1 600 ученици в 32 професионални гимназии в 19 града в цялата страна се обучават по дуалната система по общо 12 професии, като работят в над 170 фирми български и чуждестранни фирми. Над 70% от завършилите по ДОМИНО вече работят в предприятията, където са трупали трудов опит. Проектът помогна България да изгради свой модел на дуално образование (учене чрез работа), използвайки опита на Швейцария – една от страните в света с най-ниска младежка безработица, както и добрите традиции на българското дуално обучение.

Взаимодействието на местно ниво за развитие на дуалното образование е оценено положително както от представителите на бизнеса, така и от представителите на професионалните училища. Участвалите в ДОМИНО споделят най-високо удовлетворение от взаимодействието между работодатели и образователна система на местно равнище. 61% от фирмите и 84% от училищата по проекта оценяват взаимодействието между училища и бизнес като много добро.

 

Положителна тенденция за развитието на дуалното образование в страната се открива и в готовността на бизнеса да отдели хора от своя екип за разработване на учебна програма, която да отговаря по-пълно на съвременните нужди на бизнеса и да спомага за изграждането на квалифицирани кадри. Повече от половината от участвалите в проучването фирми по ДОМИНО изразяват ясно своето съгласие да отделят част от работниците си, за да участват в семинари по дуалното образование. При представителите на бизнеса извън ДОМИНО отношението към тази идея е по-скоро резервирано: почти една трета от тях не са склонни да освободят няколко свои работника, за да участва в разработването на нови учебни програми. Това говори по-скоро за недоверие от страна на фирмите, които нямат опит с дуалното образование, както и за необходимостта от по-широка разяснителна кампания за ползите за бизнеса от него.

 

 

Сред основните трудности, споделени и от бизнеса, и от представителите на образователната система, на първо място излиза притеснението на фирмите за инвестициите в кадри, без да има гаранции, че те ще останат да работят за тях.  Особено висок е делът на участващите в ДОМИНО фирми, които споделят, че изпитват такива притеснения във връзка с проекта – 73%.

 Сред основните проблеми се очертават и по-дълбоките цялостни пропуски в професионалното образование в страната. Както учениците във фокус групите, така и дял от 57% от  представителите на бизнеса, споделят за широки разминавания между преподаваното в училищата и необходимите знания и умения, които стажантите трябва да имат за работа в реална среда. Резултатите от проучването, показват още, че теорията, преподавана в професионалните гимназии в страната, често е остаряла и не отговаря на модерните изисквания на бизнеса. Учениците, участвали в изследването, също потвърждават, че практическите занятия остават на заден план, за тях често не остава учебно време или няма подходяща материална база и преподаватели.

Намирането на достатъчно заинтересовани фирми за формиране на дуална паралелка пък е най-голямата трудност, пред която декларират, че са изправени професионалните гимназии при прилагането на дуалната система за обучение. 44% от участвалите в проучването представители на училища посочват този проблем като основен.

Повече от половината (56%) от представителите на училищата, участвали в проучването, се обединяват около позицията, че зад дефицитите на професионалното образование у нас се крие на първо място демографската криза. На преден план излизат и проблеми като недоверие в перспективите, които професионалното образование предлага и спад на престижа на този тип гимназии у нас за сметка на езиковите.

Съдействието от страна на държавата за всякакви мерки за подпомагане на развитието на дуалното образование у нас – облекчаване на свързаните административни процедури, финансово подпомагане, информационна кампания и различни законодателни мерки – е сочено като основна предпоставка за преодоляване на негативните тенденции във възприятията за професионалното образование в страната. Задълбочаването на сътрудничеството между бизнеса и образователната система на местно и национално ниво също среща широка подкрепа (52%) сред представителите на образователната система като един от най-ефективните методи за решаване на проблема с липсата на образовани кадри за бизнеса.

Вижте презентация за резултатите